இடது கால் அடிக்கடி எரிச்சலாக இருக்கு சில நேரம் மரத்து போவது போல் உள்ளது ஏன் வருகிறது வைத்தியம் கூறவும்

இடது கால் அடிக்கடி எரிச்சலாக இருக்கு சில நேரம் மரத்து போவது

போல் உள்ளது ஏன் வருகிறது வைத்தியம் கூறவும்

paati vaithiyam

Please follow and like us:

paati vaithiyam

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Translate in to English or Tamil »
WhatsApp WhatsApp us