அம்மை போட்டு ஒரு வருடம் மலே ஆகிறது..முகத்திலும் உடம்பிலும் தழும்பு அப்டியே உள்ளது..தீர்வு இருக்கிறதா patti vaithiyam in tamil

Question: அம்மை போட்டு ஒரு வருடம் மலே ஆகிறது..முகத்திலும் உடம்பிலும் தழும்பு அப்டியே உள்ளது..தீர்வு இருக்கிறதா

paati vaithiyam
Please follow and like us:

paati vaithiyam

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Translate in to English or Tamil »
WhatsApp WhatsApp us